Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

morella
0438 ecef 500
morella
3879 9a9c 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viaaura-lunaris aura-lunaris
morella
Reposted fromshakeme shakeme viaaura-lunaris aura-lunaris
morella
9879 63c3 500
Reposted frompiehus piehus viaaura-lunaris aura-lunaris
morella
Reposted fromshakeme shakeme
morella
Reposted fromshakeme shakeme viafoodislove foodislove
morella
1239 a52d 500
morella
morella
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viawszystkodupa wszystkodupa
morella
Są dni, które proszą się o dłuższą drogę do domu.
Reposted fromoleanna oleanna viawszystkodupa wszystkodupa
morella
3614 d7ca
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
morella
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viawszystkodupa wszystkodupa

January 08 2020

morella
9539 808d 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
morella
morella
1732 b5e4
morella
Reposted fromnaich naich
morella
1357 7278 500
Reposted fromnutt nutt viaaura-lunaris aura-lunaris
morella
morella
morella
7050 2100 500
Reposted frompiehus piehus viaaura-lunaris aura-lunaris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl